-------o0o-------

 

Các Bài Nên Đọc

Cương Lĩnh Tập Hợp Quốc Dân Việt - Tập Hợp Quốc Dân Việt.

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

TapHopQuocDan

Dành riêng cho Ban Biên Tập

-------------oo0oo---------------

A- Post Bài Viết :

1- Tên hay Bút hiệu:

2- Đăng tải bài viết vào trang: X is not ok to post

  Tin Hải Ngoại Tin Trong Nước Trang Bình Luận
  PT Hai Ngoai Tài Liệu Lịch Sử  

3- Tên Bài Viết:

4- Nội dung Bài Viết (Chỉ để phần Thân bài, không có Tựa bài, không có tên Tác giả. Chừa khoảng trống giữa 2 đoạn văn):

5- Đọan văn ngắn sau tựa bài (optional):
   

*** If you want to update Home Page, fill out the following parts:

6- Update Home Page :

7- Use Picture :

8- Enter a small images name or Select 1 image below:
    Show Images_small.htm

9- Mã số đăng bài:   

*** Lưu ý: dùng "<*b" và "b*>" cho bold, "<*p" và "p*>" cho purple.

  


-----oo0oo-----

10- If you want to post pictures, use this section:

** Images 1 (replace the note "img*1" in your text):
Link: Width:
Img1 Text (optional):

** Images 2 (replace the note "img*2" in your text):
Link: Width:
Img2 Text (optional):

** Images 3 (replace the note "img*3" in your text):
Link: Width:
Img3 Text (optional):

** Images 4 (replace the note "img*4" in your text):
Link: Width:
Img4 Text (optional):

** Images 5 (replace the note "img*5" in your text):
Link: Width:
Img5 Text (optional):

** Images 6 (replace the note "img*6" in your text):
Link: Width:
Img6 Text (optional):

** Images 7 (replace the note "img*7" in your text):
Link: Width:
Img7 Text (optional):

** Images 8 (replace the note "img*8" in your text):
Link: Width:
Img8 Text (optional):

11- If you want to post links, use this section:

** Link 1 (replace the note "link*1" in your text):
Link:
Link1 Name :

** Link 2 (replace the note "link*2" in your text):
Link:
Link2 Name :


-------------oo0oo---------------

B- Post Video

1- Video Tittle

2- Video Text

3- Embed from Youtube

4- Post Video on Home Page :

5- Post Video vào trang trong: X is not ok to post

  Tin Hải Ngoại Tin Trong Nước Trang Bình Luận
  PT Hai Ngoai Tài Liệu Lịch Sử  

Mã số đăng bài:   

  

--------o0o--------

10- Select one stamp image for the Home Page decoration:

Lưu ý: Cần phải điền đủ 5 phần trên bài viết mới được đăng tải.

-------------oo0oo---------------